La Pantera Rosa Regresa

sol# la la# si sol# la la# si
la# la sol# sol sol# la la# si

sol# la re# mi, fa# sol,
re# mi fa# sol do* si mi sol, si sib, 
la sol mi re mi,

re# mi, fa# sol,
re# mi fa# sol do* si sol si,
mi* re#*

re# mi, fa# sol,
re# mi fa# sol do* si mi sol, si sib, 
la sol mi re mi,

re# mi fa# sol mi*re* si la sol mi 
sib la, sib la, sib la, sib la,
sol mi re mi mi  sol mi re mi mi
sol mi re mi mi  

re# mi, fa# sol,
re# mi fa# sol do* si mi sol, si sib, 
la sol mi re mi,

re# mi, fa# sol,
re# mi fa# sol do* si sol si,
mi* re#*

re# mi fa# sol
re# mi fa# sol do* si mi sol, si sib, 
la sol mi re mi,

re# mi fa# sol mi*re* si la sol mi 
sib la, sib la, sib la, sib la,sol mi re mi mi 
sol# la la# sol mi re mi mi,
sol# la la# sol mi re mi mi

si do' re' mi'

Entradas populares